Wijzigingen registratierechten in een notendop

1 januari 2022 - Door de stijging van de woningprijzen in Vlaanderen wordt het voor vele mensen moeilijk om een eerste eigendom te kopen. Hier wil de Vlaamse regering iets aan doen door de registratiebelasting op een enige eigen woning te verlagen. Hier tegenover staat dat de registratiebelasting bij de aankoop van een tweede eigendom stijgt en de meeneembaarheid verdwijnt. Door specifieke inwerkingtredingsbepalingen zal de nieuwe regeling in het voordeel zijn van zoveel mogelijk kopers.

Wijzigingen registratierechten in een notendop


Verkooprecht


Bij de aankoop van een enige en eigen gezinswoning is er een verminderd verkooprecht van 3% (voorheen 6%) verschuldigd. Om van dit tarief te kunnen genieten, moet er aan enkele voorwaarden worden voldaan:
 
 • De geheelheid van de eigendom wordt verworven;
 • het moet gaan om een zuivere aankoop;
 • de koper moet alleen of samen met de andere kopers de geheelheid van de gezinswoning in volle eigendom verwerven;
 • de koper mag op de datum van de authentieke akte niet voor het geheel (volle) eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Indien er verschillende kopers zijn, mogen ze op datum van de authentieke akte niet gezamenlijk voor de geheelheid volle eigenaars zijn van een andere woning of bouwgrond;
  • TENZIJ: hij zich ertoe verbindt om dit onroerend goed uiterlijk 2 jaar na de datum van de authentieke akte volledig en ten bezwarende titel te vervreemden en aantoont dat er een causaal verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging tegen het verlaagde tarief.
 • inschrijving nemen in het bevolkingsregister/vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning binnen 3 jaar na datum van de authentieke akte;
 • partijen verklaren dat de voorwaarden van het verminderd verkooprecht vervuld zijn en vragen de toepassing ervan (naargelang de situatie, in of onderaan de akte of het geschrift te vermelden.
Bij aankoop van een gezinswoning kan een tarief van 1% genoten worden (voorheen 5%) wanneer de verkrijger de woning ingrijpend energetisch renoveert of een gedeeltelijke herbouw of een herbouw zal uitvoeren binnen een termijn van 6 jaar na de aankoop;
 
 • De koper dient aan de hierboven beschreven voorwaarden te voldoen, die gekoppeld zijn aan het tarief van 3%;
 • Het gunsttarief van 1% kan niet gecombineerd worden met de meeneembaarheid;
 • De koper moet zich binnen de 6 jaar na het verlijden van de authentieke akte inschrijven in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het adres van het aangekochte goed;
 • De woning moet het voorwerp uitmaken van
  • een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER)
  • een gedeeltelijke herbouw
  • een herbouw
 • De koper moet binnen de 6 jaar na de datum van de authentieke aankoopakte een EPB-aangifte laten indienen waaruit blijkt dat de werken Ingrijpende Energetische Renovatiewerken zijn of een sloop/heropbouw.
Voor de verminderde tarieven bij het aankopen van de enige gezinswoning is een van de voorwaarden dat u maar één woning mag bezitten. Als u nog een woning heeft, moet u die voortaan pas binnen de twee jaar verkopen. Op dit moment is die termijn nog één jaar.

 

Andere tarieven


Bij de aankoop van een onroerend goed dat geen enige en eigen gezinswoning is, bedraagt het te betalen verkooprecht 12% (voorheen 10%). Uitzondering: natuurgebied en landbouwgrond blijft 10%.

Bij aankoop van een voorlopig of definitief beschermd monument kan de koper, mits hij aan de voorwaarden voldoet, genieten van een tarief van 6%. Of zelfs van 1% indien de koper het monument zal bestemmen tot gezinswoning.
 • De koper dient aan de hierboven beschreven voorwaarden, die gekoppeld zijn aan het tarief van 3%, te voldoen;
 • de gezinswoning moet een beschermd monument betreffen waarvoor een beheersplan werd opgemaakt of zal worden opgemaakt.
 • Minstens het genoten fiscale voordeel van 5% (t.o.v. het 6%-tarief) moet tijdig geïnvesteerd worden in de beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten noodzakelijk voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken en – elementen van het beschermde monument, zoals omschreven in het beheersplan. De koper mag de woning niet vervreemden zolang de investeringen niet zijn uitgevoerd.
Bij aankoop van een woning met oog op afsluiten van een huurovereenkomst met een erkend sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar binnen 3 jaar kan de koper genieten van een tarief van 7%.

 

Rechtenvermindering


Als de aankoopprijs van de enige en eigen gezinswoning €220.000 (€240.000 voor de centrumsteden en de Vlaamse rand rond Brussel) niet overschrijdt, is er bijkomend een rechtenvermindering van €2.800 (indien de koper voldoet aan de voorwaarden van verlaagd verkooprecht van 3%).

Als de aankoopprijs van de enige en eigen gezinswoning die men energetisch gaat renoveren €220.000 (€240.000 voor de centrumsteden en de Vlaamse rand rond Brussel) niet overschrijdt, bedraagt de rechtenvermindering €960 (indien de koper voldoet aan de voorwaarden van verlaagd verkooprecht van 1%).

 

Meeneembaarheid


Meeneembaarheid betekent dat u het verkooprecht (registratiebelasting) ten belope van maximaal €13.000, dat u op een vorige woning betaald hebt, kunt aftrekken van het verkooprecht dat u op een volgende woning moet betalen.

Deze meeneembaarheid dooft geleidelijk aan uit om volledig afgeschaft te worden met ingang van 1 januari 2024. Tot dan geldt er een overgangsregeling, waarbij de koper algemeen kan kiezen tussen:
 • tarief van 3% zonder meeneembaarheid: rechtenvermindering bedraagt €2.800
 • tarief van 6% met meeneembaarheid: rechtenvermindering bedraagt €5.600
Voorwaarden: Het betreft een zuivere aankoop door één of meer natuurlijke personen van een tot bewoning bestemd onroerend goed om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen. De koper heeft op een ogenblik, binnen de periode van 18 maanden voorafgaand aan de verkoop, zijn hoofdverblijfplaats gehad in de verkochte woning. De koper verbindt er zich toe om binnen de 2 jaar (als het een woning betreft) of binnen de 5 jaar (als het bouwgrond betreft) na datum van de akte, zijn hoofdverblijfplaats te vestigen.

Meeneembaarheid door verrekening
 • In het geval de oude woning-hoofdverblijfplaats verkocht wordt voor de aankoop van de nieuwe woning-hoofdverblijfplaats.
Meeneembaarheid door teruggave
 • In het geval de oude woning-hoofdverblijfplaats verkocht wordt na de aankoop van de nieuwe woning-hoofdverblijfplaats.
 • Art. 3.6.0.0.6,§2 VCF: In geval van wederverkoop van een onroerend goed, door de verkoper of zijn rechtsvoorgangers verkregen bij een akte waarop het bij artikel 2.9.4.1.1. VCF vastgestelde recht (10% of 12%) is voldaan, wordt drie vijfde van dat recht aan de wederverkoper teruggegeven indien de wederverkoop bij authentieke akte vastgesteld is binnen twee jaar na de datum van de authentieke akte van verkrijging (of binnen de twee jaar na de vervulling van de voorwaarde indien de verkrijging of wederverkoop heeft plaatsgehad onder een opschortende voorwaarde).
 • De teruggave is niet van toepassing op het recht dat betrekking heeft op het gedeelte van de prijs en de lasten van de verkrijging, dat hoger is dan de heffingsgrondslag van de akte van wederverkoop.
 • In geval van gedeeltelijke wederverkoop wordt in het verzoek tot teruggave het deel van de aanschaffingsprijs dat betrekking heeft op het wederverkochte gedeelte nader aangegeven onder controle van het bestuur.
 • Het verzoek tot teruggave kan worden gedaan onderaan de akte, ondertekend door de wederverkoper en de instrumenterende notaris. Dit verzoek moet een afschrift van het registratierelaas van de authentieke akte van verkrijging bevatten, alsook de naam van de begunstigde van de teruggave en, in voorkomend geval, het rekeningnummer waarop het bedrag van de terug te geven rechten moeten worden gestort.
 

Immo Vastima, jouw vastgoedbaken - ook in veranderende tijden


Heb je twijfels, zit je met vragen of is er je iets niet duidelijk? Neem dan snel even contact op met Immo Vastima. Wij helpen je graag verder.

Nog vragen?

Heb je zelf nog een vraag? Is iets je niet helemaal duidelijk? Denk je nog aan een geschikt blogartikel of met welke vastgoedvraag word jij geconfronteerd? Aarzel dan niet ons te contacteren, jouw suggesties en vragen, zijn van harte welkom.

Laat van je horen

Recente artikels

Wat is meeneembaarheid?

Wanneer je een nieuwe woning koopt, betaal je helaas meer dan enkel de waarde ervan. Vooraleer je nieuwe huis, appartement of bouwgrond helemaal van jou is, moet je immers verkooprechten of registrati...

Renteloos €60.000 lenen voor je renovatie

Goed nieuws voor de enthousiaste renoveerder: vanaf 1 september 2022 kan je tot wel €60.000 renteloos lenen voor je renovatieproject. Daarmee wil de Vlaamse Regering jou een stevig duwtje in de r...

Eigenaar van leegstaand pand? Vermijd de hoge belasting!

Leegstaand pand in Aalst of omstreken? Vermijd hoge belastingen omwille van leegstand. Dit is hét moment om je immo te verkopen!