Ik wil huren

Je wil graag jouw kandidatuurstelling indienen voor het huren van jouw nieuwe thuis? Dit kan door het formulier in 3 stapjes te doorlopen. Zo helpen we jou om een zo volledig mogelijke kandidatuurstelling aan te maken.

Probeer zo correct en volledig mogelijk te zijn, dan krijgt de verhuurder een beter zicht op jouw "sollicitatie". Van zodra wij jouw info hebben ontvangen, zal een medewerker jouw gegevens nakijken. Zijn deze volledig en kom je in aanmerking voor jouw geselecteerde thuis, dan zal je worden opgebeld.

Om jouw kandidatuur kracht bij te zetten, vragen we enkele gegevens. Je kan deze overmaken als foto of PDF-bestand. Neem daarom alvast volgende zaken bij de hand:

  1. Jouw identiteitskaart (en eventueel die van de medehuurders en/of borgstellers);
  2. Bewijs van inkomsten (laatste loonbrieven, belastingaangifte, vervangingsinkomen, ...);
  3. 3 laatste betaling huidige huur (indien van toepassing);

In de laatste stap heb je de mogelijkheid om een woordje uitleg te geven bij jouw kandidatuurstelling.

PS. Lukt het jou niet om jouw kandidatuurstelling digitaal in te vullen of geef je deze liever persoonlijk af op kantoor? Download dan hier de kandidatuurstellingsfiche en maak deze per mail over aan huren@vastima.be of breng deze binnen op kantoor te Vrijheidsstraat 41 / 9300 Aalst.

STAP 1 VAN 3 | Selecteer jouw favoriete thuis

Ik ga akkoord*

Gelieve Akoord te gaan met de nodige voorwaarden

Algemene voorwaarden gebruik kandidatuurstellingformulier

De vastgoedmakelaar verwerkt persoonsgegevens van de kandidaat-huurder overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: AVG).

De vastgoedmakelaar verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaat-huurder voor vastgoedbemiddelingsdoeleinden (zijnde het zoeken van kandidaat-huurders en het voorstellen van hun kandidatuur aan de opdrachtgever-verhuurder) alsook voor direct marketing doeleinden (zijnde het informeren van niet geselecteerde kandidaat-huurders van andere panden te huur die aan hun zoekcriteria voldoen).

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) (aangezien de kandidaat-huurder zijn expliciete toestemming met de verwerking geeft middels dit formulier), artikel 6.1 (c) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op de vastgoedmakelaar) en artikel 6.1 (d) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang van de vastgoedmakelaar om te ondernemen) van de AVG. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming) plaatsvindt, heeft de kandidaat-huurder steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de kandidaat-huurder worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de vastgoedmakelaar verbonden zijn of met enige andere partner van de vastgoedmakelaar. De vastgoedmakelaar garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en antiwitwaswetgeving) en minstens zolang de wettelijke verjaringstermijn ten aanzien van de vastgoedmakelaar loopt (bvb. op basis van de anti-discriminatiewetgeving).

De kandidaat-huurder heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Hij kan tevens – onder bepaalde voorwaarden – zijn persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) AVG. Bovendien heeft de kandidaat-huurder het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen die hij zelf aan de vastgoedmakelaar heeft verstrekt en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vastgoedmakelaar. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de kandidaat-huurder gevraagd een e-mail te verzenden naar het e-mailadres van de vastgoedmakelaar met kopie van de identiteitskaart.

De kandidaat-huurder heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

De kandidaat-huurder beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 10000 Brussel – commission@privacycommission.be)

Vastima gebruikt uw gegevens voor de realisatie van een bemiddeling als u een woning wenst te huren. Vastima verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van de verificatie van identiteit, solvabiliteit en kredietwaardigheid. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning doet Vastima deze checks. Het is onze zorgplicht om huurders en verhuurders te beschermen tegen misbruik, waardoor deze checks worden uitgevoerd zodra een bemiddeling tot stand komt.

Ik wil een huis verkopen in

Ik wil een appartement verkopen in

Ik wil immo verkopen in

Ik wil een gratis schatting in